Kişisel Verilerin Korunması

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Genel Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi


İstanbul İplik İnşaat A.Ş. ve/veya grup şirketleri ve hissedarlarının sahip olduğu diğer şirketler("Şirketler") olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketler olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirketler ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, İstanbul İplik İnşaat A.Ş ve/veya grup şirketleri ve hissedarlarının sahip olduğu diğer şirketler("Şirketler") tarafından sağlanan hizmet ve Şirketler'in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketlerimiz birimleri, satış ofisleri, internet sitesi, memnuniyet anketleri, site yönetimleri, diğer grup şirketler ve başta taşeron şirketler olmak üzere diğer iş ortaklarımız ile şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan diğer firmalar tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

Ayrıca, Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda kişisel bilgilerinizi paylaşmanız durumunda, Şirketlerimizi, satış ofislerimizi, yönetim hizmeti sağladığımız siteleri, veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketlerimizin düzenlediği organizasyonlara veya iş görüşmeleri ile toplantılara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;
- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
- Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
- İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
- İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
- İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin tarafından sunulan hizmet, ürün ve projeler ile ilgili ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
- Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
- Hizmet ve tekliflerin sunulması,
- Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
- İnsan kaynakları departmanının etkinliğinin sağlanabilmesi,
- Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
- İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
- İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
- Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
- Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
- İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
- Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
- Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
- Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
- Hukuk işlerinin takibi,
- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

Toplanan kişisel verileriniz;
-Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

-Şirketlerimizin ve Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketlerimiz tarafından yürütülen satış, inşaat ve bu kapsamda yürütülen idari operasyonlar, Şirketlere ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.)

-Şirketlerimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketlerce sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin tarafından farklı yollardan (İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin) merkezi, şubeleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri iş toplantıları benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Grup Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb. ) elde edilebilir.

İstanbul İplik İnşaat A.Ş’nin bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, İstanbul İplik’in ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, İstanbul İplik’in hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, İstanbul İplik’in bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine İstanbul İplik’in bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma ve Bilgilendirme Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketlerimize iletmeniz durumunda Şirketlerimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketlerimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketlerimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketlerimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, http://istanbuliplik.com.tr/kisiselverilerinkorunmasi.php adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını “Organize Sanayi Bölgesi 5. Ada 2-3-4-5 Parsel Beyköy /DÜZCE” adresine şahsen elden teslim edebilir,

Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, [email protected] KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

6.Değişiklikler

İstanbul İplik İnşaat A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.